Veelgestelde vragen over NSE en privacy

Ben jij student in het hoger onderwijs en wil je meer weten over hoe er bij de Nationale Studenten Enquête (NSE) om wordt gegaan met jouw antwoorden, persoonsgegevens en privacy? Op deze pagina vind je een overzicht van veelgestelde vragen over de NSE en privacy.

Bij de uitvoering van de NSE worden eisen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zorgvuldig nageleefd. Bekijk de pagina Privacy en NSE voor meer informatie.

Wie is er verantwoordelijk voor de organisatie van de NSE?

Objectieve informatie over opleidingen en onderwijsinstellingen draagt bij aan de kwaliteit en transparantie van het hoger onderwijs. Vanuit die gedachte heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de opdracht gegeven aan Landelijk Centrum Studiekeuze om de NSE te organiseren. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de studentenorganisaties en onderwijsinstellingen binnen het Nederlandse hoger onderwijs. Onderzoeksbureau MWM2 voert het onderzoek van de NSE uit.

Hoe komen jullie aan mijn e-mailadres?

Op het moment dat de jouw hogeschool of universiteit deelneemt aan de NSE dan ontvangt Landelijk Centrum Studiekeuze jouw e-mailadres. Alle hoger onderwijsinstellingen in Nederland die erkende bekostigde opleidingen aanbieden, hebben via de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) de verplichting om deel te nemen aan de NSE. Landelijk Centrum Studiekeuze is verantwoordelijk voor de uitvoering van de NSE en verwerkt de ontvangen persoonsgegevens alleen voor dit doeleinde. De aangeleverde e-mailadressen worden op 14 oktober 2024 verwijderd.

Landelijk Centrum Studiekeuze hanteert de grondslagen zoals vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Meer hierover lees je op de website van Autoriteit Persoonsgegevens.

Waarvoor gebruiken jullie mijn e-mailadres?

Landelijk Centrum Studiekeuze gebruikt je e-mailadres om je uit te nodigen voor deelname aan de NSE. Als je deelneemt dan ontvang je ook een e-mail wanneer de resultaten bekend zijn. Heb je een van de prijzen hebben gewonnen dan ontvang je hierover ook bericht op het opgegeven e-mailadres.

Ontvangen jullie ook andere gegevens?

Naast e-mailadressen ontvangt Landelijk Centrum Studiekeuze ook een aantal aanvullende gegevens van de deelnemende onderwijsinstellingen. Deze gegevens zijn nodig om ervoor te zorgen dat je alleen de vragen te zien krijgt die voor jou van toepassing zijn. Ook zijn ze noodzakelijk voor een correcte verwerking van de resultaten. Landelijk Centrum Studiekeuze ontvangen hiervoor de volgende gegevens:

 • De naam van de hogeschool of universiteit (het BRIN-nummer);
 • De vestiging van de hogeschool of universiteit (het BRIN-volgnummer);
 • De naam van de stad waar de hogeschool of universiteit zit;
 • De naam van de opleiding die je volgt (CROHO-code); 
 • De vorm waarin je je opleiding volgt (voltijd, deeltijd of duaal);
 • Wat voor student je bent (regulier, pre- of postmaster);
 • Of je afstandsonderwijs volgt (ja/nee), 
 • Het niveau van je opleiding (hbo of wo);
 • Of je een eerstejaarsstudent of ouderejaarsstudent bent; 
 • De voorkeurstaal waarin je wordt uitgenodigd (Nederlands, Engels of Duits); 

Daarnaast zijn er gegevens die eventueel kunnen worden toegevoegd als dat voor jouw opleiding relevant is:

 • Een opleidingsvariant, leerroute of track die je volgt;
 • Of je kunstonderwijs volgt;
 • Een tweede e-mailadres waarop je ook te bereiken bent (je onderwijsinstelling moet hier toestemming van jou voor hebben);
 • Eventuele labels waarop jouw hogeschool of universiteit de NSE resultaten wil kunnen monitoren. Bijvoorbeeld of je hebt deelgenomen aan de introductie;
 • Of je een internationale student bent.

Wat doen jullie met de resultaten?

De NSE-resultaten worden gebruikt voor:

 • Studiekeuze-informatie: studiekiezers kunnen de scores van verschillende opleidingen met elkaar vergelijken op de website Studiekeuze123.nl
 • Verbetering van het onderwijs: hogescholen en universiteiten gebruiken de resultaten om te zien op welke punten het nog mogelijk is om het onderwijs te verbeteren. 
 • Landelijke monitoring van studenttevredenheid: verschillende organisaties gebruiken de resultaten om de trends in studenttevredenheid over de verschillende jaren te volgen en hier beleid op te maken. Denk aan de Inspectie van het Onderwijs, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Expertisecentrum Inclusief Onderwijs (ECIO) en koepelorganisaties Universiteiten van Nederland en Vereniging Hogescholen. 
 • Onderzoek: de resultaten zijn voor iedereen openbaar en op te vragen voor (wetenschappelijk) onderzoek. Landelijk Centrum Studiekeuze levert dan het NSE Benchmarkbestand. Dit is een geanonimiseerd bestand en bevat geen persoonsgegevens.

Hoe zit het met mijn privacy?

Jouw identiteit is niet bekend bij Landelijk Centrum Studiekeuze. Gedurende de looptijd van het onderzoek van de NSE kan Landelijk Centrum Studiekeuze jouw antwoorden uit de vragenlijst koppelen aan het door jouw universiteit of hogeschool aangeleverde e-mailadres waarop je bent uitgenodigd voor de NSE.

Tijdens de looptijd van het onderzoek van de NSE heb je ook het recht om je persoonsgegevens te wissen. Landelijk Centrum Studiekeuze bewaart daarom jouw e-mailadres gedurende deze periode zodat het mogelijk blijft om eventuele aanpassingen door te kunnen voeren of je gegevens te verwijderen uit de bestanden. Op de pagina Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen lees je hoe je hiervoor een verzoek kunt indienen.

Op 14 oktober 2024 wordt jouw e-mailadres automatisch gewist. Dat betekent dat na het na die datum niet meer mogelijk is om verzoeken tot inzage, correctie en verwijdering uit te voeren.

Privacyverklaring NSE 2024

In de privacyverklaring vind je een uitgebreide toelichting op hoe Landelijk Centrum Studiekeuze omgaat met jouw persoonsgegevens bij de uitvoering van de NSE 2024.

Welke informatie ontvangt mijn hogeschool of universiteit als ik deelneem aan de NSE?

Deelname aan de NSE is in principe anoniem. De antwoorden op de vragen worden geanonimiseerd terug geleverd aan jouw hogeschool of universiteit. Om er zeker van te zijn dat anoniem ook echt anoniem is, worden de antwoorden bij een populatie van minder dan vijf studenten niet terug geleverd aan je onderwijsinstelling. 

Sommige onderwijsinstellingen willen met de antwoorden meer gedetailleerde analyses uitvoeren. Zo kunnen ze bijvoorbeeld een beter beeld krijgen van de wensen van bepaalde groepen studenten. Hiervoor vraagt de onderwijsinstelling een koppelbestand aan, waarmee jouw antwoorden wel aan je gegevens gekoppeld kunnen worden. Wanneer jouw hogeschool of universiteit dit bestand heeft aangevraagd dan krijg je aan het eind van de vragenlijst de vraag of je toestemming geeft om jouw antwoorden aan jouw gegevens te koppelen. Geef je deze toestemming niet dan worden jouw gegevens alsnog anoniem aan jouw hogeschool of universiteit terug geleverd.

Verwerken jullie ook bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?

De vragenlijst bevat een vragenblok over het thema Studeren met een ondersteuningsbehoefte. De antwoorden op dit vragenblok worden beschouwd als bijzondere persoonsgegevens. Om die reden worden ze als apart bestand aan jouw onderwijsinstelling geleverd. Alleen voor dit vragenblok is je identiteit mogelijk bekend voor jouw universiteit of hogeschool op basis van jouw antwoorden. Hierover word je geïnformeerd bij de start van dit vragenblok. Door middel van een aparte toestemmingsvraag geef je expliciet toestemming voor de verwerking van deze bijzondere persoonsgegevens.

Naast jouw onderwijsinstelling ontvangt ook het Expertisecentrum Inclusief Onderwijs (ECIO) de data over het vragenblok Studeren met een ondersteuningsbehoefte. ECIO gebruikt dit voor studiekeuze-informatie en onderzoek. In het bestand dat ECIO ontvangt van Landelijk Centrum Studiekeuze zijn GEEN direct herleidbare persoonsgegevens opgenomen. Het bestand dat je onderwijsinstelling ontvangt, kan WEL indirect herleidbare persoonsgegevens bevatten.

Met wie delen jullie persoonsgegevens?

Landelijk Centrum Studiekeuze verwerkt de resultaten uit de NSE (zonder e-mailadres) van alle deelnemende studenten tot geanonimiseerde producten en/of databestanden. Deze producten of bestanden zijn niet herleidbaar tot personen. Het gaat hier bijvoorbeeld over de Studiekeuzedatabase van Landelijk Centrum Studiekeuze, waarin de gemiddelde tevredenheidsscores per opleiding zijn opgenomen. Ook is er het openbaar NSE Benchmarkbestand, waarin alle resultaten op studentniveau geanonimiseerd zijn opgenomen voor detailanalyses. 

Landelijk Centrum Studiekeuze draagt geen persoonsgegevens over aan derden, zonder uitdrukkelijke toestemming van de deelnemende student. Het Expertisecentrum Inclusief Onderwijs (ECIO) ontvangt de data van het vragenblok Studeren met een ondersteuningsbehoefte voor studiekeuze-informatie en onderzoek. In het bestand dat door Landelijk Centrum Studiekeuze aan ECIO wordt geleverd, zijn GEEN direct herleidbare persoonsgegevens opgenomen. ECIO publiceert alleen geaggregeerde gegevens (geanonimiseerde producten).

Hoe kan ik mijn gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Iedere student die deelneemt aan de NSE heeft gedurende het onderzoek het recht om zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Verder heb je ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid waarbij je een persoon of organisatie aanwijst die jouw gegevens waarover Landelijk Centrum Studiekeuze beschikt kan inzien. Meer over hoe je hiervoor een verzoek kunt indienen lees je op de pagina Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Contact over privacy bij de NSE

Wil meer informatie over de verwerking van je persoonsgegevens en bescherming van je privacy bij de uitvoering van de NSE? Of heb je vragen, tips of klachten over de manier waarop Landelijk Centrum Studiekeuze hiermee omgaat?


Bij klachten met betrekking tot de privacy bij de uitvoering van de NSE heb je ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Startpagina NSE | NSE en Privacy | NSE voor deelnemende instellingen

Lees meer

Landelijk Centrum Studiekeuze

De NSE maakt onderdeel uit van Landelijk Centrum Studiekeuze. Je kunt hier terecht voor actuele en betrouwbare informatie over het hoger onderwijs en studiekeuze.

Nieuws en blogs

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen bij Landelijk Centrum Studiekeuze? Bekijk het overzicht met de meest recente nieuwsberichten en blogs.

Banner Studiekeuze123.nl met mbo-student en havist
Studiekeuze123.nl

Op de website Studiekeuze123.nl vind je informatie over alle erkende hbo- en wo-opleidingen in Nederland. Op die manier kun je opleidingen goed met elkaar vergelijken.