Organisatie en Bestuur

Landelijk Centrum Studiekeuze is een zelfstandige stichting (voorheen bekend als Stichting Studiekeuze123). Het landelijk centrum is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), het hoger onderwijs – verenigd in de Vereniging Hogescholen, Universiteiten van Nederland en Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en Landelijke Studentenvakbond (LSVb).

Het ministerie van OCW draagt zorg voor de volledige financiering van de stichting.

Organisatiestructuur

Binnen Landelijk Centrum Studiekeuze werken we er met een relatief klein team samen aan om onze ambities en doelstellingen te realiseren. Het team van Landelijk Centrum Studiekeuze is onderverdeeld in:

 • Bestuur, control en bedrijfsvoering
 • Communicatie
 • Informatiemanagement

Bestuur Landelijk Centrum Studiekeuze

Directeur-bestuurder Ingrid Kolkhuis Tanke heeft de algemene leiding en draagt verantwoordelijkheid over het bestuur van Landelijk Centrum Studiekeuze. De Raad van Toezicht houdt hierbij toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken binnen de stichting.

Bij beslissingen die van belang zijn voor hoger onderwijsinstellingen en studenten, worden de vertegenwoordigers van het onderwijsveld geraadpleegd door middel van de Adviesraad.

Daarnaast wordt het team van Landelijk Centrum Studiekeuze geadviseerd door het Deskundigenpanel, een onafhankelijke groep deskundigen op het gebied van ICT, statistische methoden en technieken en onderwijskundige kennis over het hoger onderwijs.

“Landelijk Centrum Studiekeuze staat niet op zichzelf. Veel van de studiekeuzedata wordt beschikbaar gemaakt in nauwe samenwerking met andere onderzoekspartijen en stakeholders.”

Ingrid Kolkhuis Tanke,
Directeur-bestuurder Landelijk Centrum Studiekeuze

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

 • drs. ing. René van Elderen, voorzitter
 • mr. drs. Anita van der Wal, vicevoorzitter
 • Joyce van der Wegen MSc
 • drs. Paul Verhoef RA
 • drs. Sjoerd Hauptmeijer

Adviesraad

De Adviesraad dient als klankbord van de directeur-bestuurder, met name over zaken rond de Nationale Studenten Enquête (NSE). De leden van de Adviesraad worden voorgedragen door de Vereniging Hogescholen, de Universiteiten van Nederland, de NRTO, en studentenorganisaties het ISO en de LSVb. Alle leden zijn bestuurlijk betrokken bij een van deze organisaties.

De huidige samenstelling van de Adviesraad is:

 • drs. Eric Verduyn (Salta Group), voorzitter
 • Lotte Jansen (ISO)
 • prof. dr. Rob F. Mudde (Technische Universiteit Delft)
 • Joram van Velzen (LSVb)
 • Robert Zoutendijk (Driestar hogeschool)

Deskundigenpanel

Het Deskundigenpanel kijkt mee en adviseert de organisatie over de kwaliteit van de Studiekeuzedatabase, gebruikte methoden en technieken in de uitvoering van de Nationale Studenten Enquête, de weergave op Studiekeuze123.nl en het bereiken van de doelgroepen.

De huidige samenstelling van het deskundigenpanel is:

 • drs. Sylvia Kok-de Vries (European Patent Office), voorzitter
 • drs. Jos Lubberman (Regioplan)
 • prof. dr. Marcel Das (Centerdata)
 • dr. Evelyne Meens (Fontys Hogescholen)
 • drs. F. Kaiser (CHEPS, Universiteit Twente)
 • prof. dr. Hanke Korpershoek (Rijksuniversiteit Groningen)
 • drs. Joost Steppé (Universiteit Twente)
 • dr. ir. Erwin Folmer (HAN University of Applied Sciences, Kadaster)

Verantwoording activiteiten

Landelijk Centrum Studiekeuze legt verantwoording af aan het ministerie van OCW. Daarbij is gegevensverzameling over het hoger onderwijs en de ontsluiting voor publieke doeleinden aangewezen als een belangrijke taak van de overheid waar Landelijk Centrum Studiekeuze concrete invulling aan geeft. De verzameling en verspreiding van studiekeuze-informatie en het onderzoeken van studenttevredenheid en -betrokkenheid is sinds 2020 een publieke en wettelijke taak. Landelijk Centrum Studiekeuze is hierbij aangewezen als de uitvoerende partij en legt jaarlijks verantwoording af over de ondernomen activiteiten in de vorm van een jaarverslag (inclusief een financiële verantwoording, verkorte jaarrekening en publicatie van de gegevens in het kader van de Wet Normering Topinkomens).

Het officiële aanwijzigingsbesluit is te raadplegen in de Wettenbank van Overheid.nl.

Lees meer

Ambities en doelstellingen

Vanuit Landelijk Centrum Studiekeuze willen we er aan bijdragen dat studiekiezers hun plek kunnen vinden bij een passende studie.

Maak kennis met het team

Maak kennis met het team van Landelijk Centrum Studiekeuze of neem direct contact op met onze teamleden.

Nieuws en blogs

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen bij Landelijk Centrum Studiekeuze? Bekijk het overzicht met nieuwsberichten en blogs.