privacybeleid

Landelijk Centrum Studiekeuze is een stichting volledig gesubsidieerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De stichting heeft geen winstoogmerk. Het bestuur van Landelijk Centrum Studiekeuze voert een beleid dat erop is gericht om de eisen van klanten en medewerkers, alsmede relevante wet- en regelgeving op het gebied van privacy na te komen.  

Verwerken persoonsgegevens

Via onze website bieden wij allerlei diensten aan. Wij verzamelen data met het doel er objectieve en vergelijkbare studiekeuze-informatie te kunnen ontsluiten voor studiekiezers. Daarbij verwerken wij ook privacygevoelige informatie. In veel gevallen werken wij bij de uitvoering van onze dienstverlening samen met andere organisaties of bedrijven.  

Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat houdt in:  

 • Het bijhouden van een gedocumenteerde inventaris van de categorieën persoonsgegevens die door de organisatie worden verwerkt. 
 • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken.   
 • De grondslag van gegevenslevering zorgvuldig afwegen.  
 • Gegevens niet langer bewaren dan nodig.  
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Dit wordt mede gerealiseerd door de toepassing van de uitgangspunten van privacy by design. 
 • Toepassing van privacy by default, waarin standaardinstellingen altijd zo privacy-vriendelijk mogelijk zijn. 
 • Het verstrekken van duidelijke informatie aan natuurlijke personen (met inbegrip van kinderen) over hoe hun persoonlijke informatie kan worden gebruikt en door wie.  
 • Het accuraat en, waar nodig, up-to-date houden van persoonlijke informatie. 
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen, tenzij hiervoor expliciete toestemming is gegeven en tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn.  
 • De overdracht van persoonsgegevens buiten Nederland vindt alleen plaats in omstandigheden waarin deze adequaat kunnen worden beschermd. 
 • Wij sluiten verwerkersovereenkomsten af met derde partijen om er onder andere voor te zorgen dat de gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt.  
 • Het nemen van passende beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.  
 • Het respecteren van de rechten van natuurlijke personen met betrekking tot hun persoonsgegevens.

Uitvoeren van het beleid

De directie ziet toe op de uitvoering van het beleid en houdt de medewerkers continu van dit beleid en de daaruit volgende afspraken op de hoogte. De directie zorgt ervoor dat deze beleidsverklaring jaarlijks wordt geëvalueerd. De volgende maatregelen zijn getroffen om dit na te leven: 

 1. De bedrijfsvoering is zodanig ingericht dat privacygevoelige informatie wordt beschermd tegen verlies, onjuistheden en ongewenste verspreiding. 
 2. Het bewustzijn van elke medewerker met betrekking tot privacy in het algemeen en privacygevoelige gegevens in het bijzonder wordt vergroot, zodat deze informatie op passende wijze wordt behandeld en beveiligd. 
 3. Er wordt gestreefd naar een optimale beheersing van privacyrisico’s. Met regelmaat vindt een inventarisatie en beoordeling van privacyrisico’s plaats en op basis van vastgestelde risico’s worden gerichte beheersmaatregelen genomen. 
 4. Medewerkers worden ervan bewust gemaakt dat zij vertrouwelijk om dienen te gaan met privacygevoelige informatie en dat zij zich dienen te houden aan de gedragsregels voor het gebruik van (algemene) informatievoorzieningen en de naleving hiervan.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Landelijk Centrum Studiekeuze neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Landelijk Centrum Studiekeuze) tussen zit. 

L